Monitoring rzek

Monitoring rzek w 2010 roku

MONITORING RZEK W 2010 ROKU

OCENA NA ROK 2010 ZOSTAŁA PODDANA WERYFIKACJI W ROKU 2013. OSTATECZNA I AKTUALNA OCENA ZAWARTA JEST NA STRONIE "Monitoring rzek w latach 2010-2012"

 

Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie uwzględnia potrzebę realizacji następujących celów:

  • ustalenie jakości wód województwa,
  • określenie wielkości i zakresu wpływu większych źródeł zanieczyszczeń,
  • określenie efektów realizacji inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków,
  • określenie konieczności powstawania nowych inwestycji w zakresie ochrony wód.

Przy opracowaniu programu monitoringu uwzględniono znaczenie poszczególnych rzek z punktu widzenia ochrony środowiska oraz dla gospodarki województwa.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania w 50 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) objętych monitoringiem operacyjnym z częstotliwością 4/rok, w tym w 22 ppk prowadzono monitoring wód pod kątem przydatności wody do bytowania ryb, z częstotliwością 12/rok. Ponadto w 5 ppk w zlewni rzeki Sony prowadzono monitoring ze względu na wyznaczony obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

W 14 ppk, z częstotliwością 12/rok wykonane zostały tylko badania substancji z grupy wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które w 2009 roku przekroczyły wartości graniczne.

W 3 ppk wykonano badania wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał ocenę  stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych rzek oraz w jednolitych częściach wód zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008r. Nr 162, poz. 1008).

W wyniku braku możliwości poboru próbek do oznaczenia wskaźników biologicznych nie określono stanu/potencjału ekologicznego w 5 ppk.

Ocenę wód powierzchniowych województwa mazowieckiego w punktach pomiarowo-kontrolnych zawiera Tabela 1, natomiast ocena wód powierzchniowych w jednolitych częściach wód badanych w 2010 roku w Tabeli 2.

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód przedstawia Mapa 1, natomiast wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód przedstawia Mapa 2.

Ocenę jakości wód płynących będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych w woj. mazowieckim w ppk badanych w 2010 roku, wykonaną przez WIOŚ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych  (Dz. U. z 2002r. Nr 176, poz. 1455),  zawiera Tabela 3.

Ocenę jakości wód płynących wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę w województwie mazowieckim w 2010 roku, wykonaną przez WIOŚ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. z 2002r. Nr 204, poz. 1728),zawiera Tabela 4.

Data publikacji : 30.06.2011

Data modyfikacji : 28.06.2013 Rejestr zmian Wersje dokumentu
Liczba wizyt: 8520
Autor : Agata Stępniewska
Opublikowane przez Ewa Pacholska