Monitoring jezior

Monitoring jezior w 2004 roku

Ogólna jakość wód w jeziorach opiera się na:

  • klasie czystości wód określoną na podstawie badań fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz
  • kategorii podatności zbiornika na degradację określoną na podstawie jego naturalnych cech morfometrycznych, hydrograficznych i zlewniowych.

Ocenę stanu czystości wód jezior przeprowadzono zgodnie z kryteriami Systemu Oceny Jakości Jezior (SOJJ) (3 stopniowa skala ocen). Na podstawie ostatnich badań stwierdzono w województwie:
 

  • brak jezior odpowiadających I klasie czystości,
  • 5 jezior o wodach odpowiadających II klasie czystości (Białe, Bledzewskie, Sędeńskie, Szczutowskie, Zuzinowskie),
  • 7 jezior o wodach odpowiadających III klasie czystości (Ciechomickie, Górskie, Drzesno, Kocioł, Lucieńskie, Przytomne, Sumino),
  • 4 jeziora o wodach pozaklasowych (Łąckie Duże, Starorzecze Białobrzeskie, Urszulewskie, Zdworskie).

W 2004 roku badaniami były objęte trzy jeziora: Bledzewskie, Lucieńskie i Zdworskie. Zmiany jakości wód jezior województwa mazowieckiego badanych w 2004 roku na przestrzeni lat przedstawia tabela poniżej:

Badane jeziora są zbiornikami podatnymi na degradację. Są to jeziora zaliczane do zbiorników III i II kategorii podatności na degradację. Zadecydowały o tym przede wszystkim niekorzystne cechy morfometryczne jezior (m.in. mała głębokość, długa linia brzegowa w stosunku do pojemności). Warunki zlewniowe (bezpośrednie zagospodarowanie zlewni) zbiorników były korzystniejsze.

 

Na podstawie ostatnich badań wody Jeziora Bledzewskiego odpowiadały II klasie czystości. Wody zbiornika charakteryzowły się umiarkowanym zanieczyszczeniem. Stężenia większości badanych parametrów były na poziomie II klasy czystości. Mała produktywność zbiornika korelowała z niską koncentracją chlorofilu oraz sestonu. Niekorzystnie natomiast kształtowała się w wodzie jeziora zawartość związków azotu (III klasa czystości) oraz przezroczystość zbiornika (poza klasą). Sanitarnie woda w jeziorze odpowiadała II klasie czystości.
W okresie stagnacji letniej w zbiorniku nie wytwarza się stratyfikacja termiczna. Cała masa wody i dno znajdowała się pod wpływem ciepłego epilimnionu. Latem na jednym stanowisku, na głębokości 3 m wystąpiły ubytki tlenowe, a w warstwie nad dnem były śladowe jego ilości.
W porównaniu do wcześniejszych badań, obecny stan czystości wód jeziora uległ poprawie. Wody zbiornika zmieniły jakość z III na II klasę czystości. Zadecydowały o tym niższe wartości stężeń: fosforu całkowitego (prawie czterokrotnie), BZT5, przewodności elektrolitycznej właściwej oraz chlorofilu. W 2004 roku w wodach jeziora zanotowano natomiast wyższe wartości stężeń azotu całkowitego (prawie 1,5 raza) oraz suchej masy sestonu. Zmniejszyła się również przezroczystość wody.

W przypadku Jeziora Lucieńskiego w 2004 roku wody zbiornika zostały zaliczone do III klasy czystości. Wody jeziora były zasobne w substancje nieorganiczne, fosforany, azot mineralny oraz azot całkowity, które były na poziomie pozaklasowym. Zawartość substancji organicznych była umiarkowana. Jak na głębokie jezioro, wody zbiornika charakteryzowały się małą przezroczystością i dużą produktywnością, co korelowało z wysoką koncentracją chlorofilu. Pod względem sanitarnym woda była na poziomie II klasy czystości. W okresie letnim, na głęboczku zbiornika wytworzyło się pełne uwarstwienie termiczne toni wodnej.
W metalimnionie, na głębokości 7 m zaznaczyły się ubytki tlenowe, a w hypolimnionie występowały śladowe jego ilości.

W porównaniu do poprzednich badań obecna jakość wód jeziora uległa nieznacznemu pogorszeniu, pomimo tego ogólny stan czystości wód pozostał na tym samym poziomie, tj. III klasie czystości. W badanym roku w jeziorze zdecydowanie uległy pogorszeniu warunki tlenowe. Średnie nasycenie hypolimnionu tlenem wynosiło zero. W 2004 roku zanotowano w wodzie jeziora bardzo niskie stężenia związków fosforu, natomiast latem w warstwie powierzchniowej wzrosły wartości stężeń BZT5 i azotu całkowitego. W badanym roku poprawił się stan sanitarny wody (z III na II klasę czystości).

Ogólny stan czystości wód Jeziora Zdworskiego w 2004 roku odpowiadał wodom pozaklasowym. Wody zbiornika charakteryzowały się dużą zawartością substancji nieorganicznych, organicznych oraz związków azotu, które były na poziomie pozaklasowym. Mała przezroczystość wody korelowała z wysoką koncentracją chlorofilu i sestonu, co świadczyło o dużej produktywności jeziora. Podczas badań w wodzie jeziora zanotowano niskie stężenia związków fosforu, które były na poziomie I - II klasa czystości. Stan sanitarny wody odpowiadał II klasie czystości. Jezioro w okresie letnim nie wytwarza stratyfikacji termicznej. Jest zbiornikiem polimiktycznym i cała masa wody oraz dno znajdują się w zasięgu ciepłego epilimnionu.
W porównaniu do wcześniejszych badań, obecny stan czystości wód jeziora uległ pogorszeniu. Jakość wody zmieniła klasę czystości z III na pozaklasową. Zadecydowały o tym między innymi wysokie wartości stężeń ChZTCr, azotu całkowitego i chlorofilu. Zmniejszyła się również przezroczystość wody. Natomiast w 2004 roku poprawił się stan sanitarny wody.
Jezioro Zdworskie jest płytkim i silnie zeutrofizowanym zbiornikiem. Dno akwenu pokrywa gruba warstwa osadów dennych o średniej miąższości od 1,40 do 2,44 m. Zły stan jeziora spotęgował działania mające na celu ratowanie akwenu przed całkowitym jego zniszczeniem. W 2004 roku rozpoczęto działania związane z renaturyzacją zbiornika.

Data publikacji : 24.07.2008

Data modyfikacji : 29.08.2008 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 6008
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ