Monitoring jezior

Monitoring jezior w 2017 roku

MONITORING JEZIOR W 2017 ROKU

Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie był zgodny z zatwierdzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2020” oraz aneksem nr 2.

Monitoring jednolitych części wód prowadzony były w sposób umożliwiający:

  • pozyskanie spójnego i całościowego obrazu stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód,
  • ocenę jakości wód,
  • ujęcie czasowej i przestrzennej zmienności wskaźników jakości wód.
     

Opracowując programy monitoringu uwzględniono znaczenie poszczególnych jezior z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki województwa.

Badania prowadzone były w reprezentatywnych punktach pomiarowo - kontrolnych (ppk) - głęboczkach.  W przypadku Jeziora Białego był to reperowy punkt pomiarowo - kontrolny.

 

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania 3 jezior: Białego (na północ od Gostynina), Szczutowskiego i Urszulewskiego w 3 ppk. Badania prowadzone były w zakresie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego.

W wodach jezior oznaczono:

  • elementy biologiczne (fitoplankton: chlorofil „a”, biomasa, wskaźnik PMPL, fitobentos, makrofity) służące ocenie stanu ekologicznego wód,
  • elementy fizykochemiczne (temperatura wody, barwa, przezroczystość, tlen rozpuszczony, nasycenie wód tlenem, przewodność w 20oC, wapń, twardość ogólna, odczyn, zasadowość ogólna, azot: amonowy, Kjedahla, azotanowy, azotynowy, ogólny, fosfor: fosforanowy V, ogólny oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) wspierające elementy biologiczne,
  • wskaźniki chemiczne charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego służące ocenie stanu chemicznego wód,
  • oraz przeprowadzono obserwacje hydromorfologiczne wspierające elementy biologiczne.

 

Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych wykonano w okresie wegetacyjnym, od kwietnia do października (w przypadku Jeziora Białego 6 razy, Szczutowskiego i Urszulewskiego 4 razy), wskaźników chemicznych 12 razy w roku, obserwacje hydromorfologiczne 1 raz w roku w okresie wegetacyjnym.

Badania wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 1178).

Monitoring prowadzono w sposób umożliwiający ocenę stanu wód zbiorników oraz analizę zmienności czasowej i przestrzennej wskaźników jakości wód.

 

Ocena stanu wód jezior została wykonana według kryteriów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) oraz wytycznych GIOŚ.

Zasadniczym składnikiem oceny stanu jednolitej części wód jest ocena stanu ekologicznego, wykonana na podstawie badań wskaźników biologicznych.

 

Ocenę stanu ekologicznego, stanu chemicznego oraz stanu jednolitych części wód jezior za 2017 rok zawiera Tabela 1 (arkusz Ocena stanu jcw oraz arkusz Klasyfikacja w ppk).

W przypadku jeziora Białego w 2017 roku przy ocenie ekologicznej nie uwzględniano wskaźnika tlenowego, którego wartość była poniżej stanu dobrego, ze względu na naturalne niskie nasycenie hipolimnionu tlenem.

 

 

 

Data publikacji : 03.07.2018

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1210
Opublikowane przez Agata Stępniewska