Monitoring jezior

Monitoring jezior w latach 2011-2016

MONITORING JEZIOR W latach 2011-2016

Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie był zgodny z zatwierdzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2020”.

Monitoring jednolitych części wód prowadzony były w sposób umożliwiający:

  • pozyskanie spójnego i całościowego obrazu stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód,
  • ocenę jakości wód,
  • ujęcie czasowej i przestrzennej zmienności wskaźników jakości wód.
     

Opracowując programy monitoringu uwzględniono znaczenie poszczególnych jezior z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki województwa.

Badania prowadzone były w reprezentatywnych punktach pomiarowo - kontrolnych (ppk) - głęboczkach.  W przypadku Jeziora Białego był to reperowy punkt pomiarowo - kontrolny.

W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania 2 jezior: Białego (na północ od Gostynina) i Lucieńskiego w 2 ppk. Badania prowadzone były w zakresie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego.

W wodach jezior oznaczono:

  • elementy biologiczne (fitoplankton: chlorofil „a”, biomasa, wskaźnik PMPL, fitobentos, makrofity) służące ocenie stanu ekologicznego wód,
  • elementy fizykochemiczne (temperatura wody, barwa, przezroczystość, tlen rozpuszczony, nasycenie wód tlenem, przewodność w 20oC, wapń, twardość ogólna, odczyn, zasadowość ogólna, azot: amonowy, Kiejdahla, azotanowy, azotynowy, ogólny, fosfor: fosforanowy V, ogólny oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) wspierające elementy biologiczne,
  • wskaźniki chemiczne charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego służące ocenie stanu chemicznego wód,
  • oraz przeprowadzono obserwacje hydromorfologiczne wspierające elementy biologiczne.

Badania elementów biologicznych i fizykochemicznych wykonano w okresie wegetacyjnym, od kwietnia do października (w przypadku Jeziora Białego 6 razy, Lucieńskiego 4 razy), wskaźników chemicznych 12 razy w roku,  obserwacje hydromorfologiczne 1 raz w roku w okresie wegetacyjnym w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) oraz o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2013, poz.1558).

Monitoring prowadzono w sposób umożliwiający ocenę stanu wód zbiorników oraz analizę zmienności czasowej i przestrzennej wskaźników jakości wód.

Ocena stanu wód jezior została wykonana według kryteriów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016, poz. 1187) oraz wytycznych GIOŚ.

Wykonana ocena obejmuje również procedurę dziedziczenia ocen. Przez co należy rozumieć przeniesienie wyników oceny elementów biologicznych (z dokładnością do pojedynczego elementu biologicznego), fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy nie były one objęte monitoringiem. Dziedziczenie wyników dopuszczalne jest w ramach ograniczeń czasowych ich obowiązywania, określonych w wytycznych oraz z zachowaniem celu, dla których dane były zbierane. Dziedziczenie oceny jest więc procesem aktualizacji wykonanej oceny o wyniki uzyskane w kolejnym roku realizacji państwowego monitoringu środowiska w zakresie wód powierzchniowych.

Zasadniczym składnikiem oceny stanu jednolitej części wód jest ocena stanu ekologicznego, wykonana na podstawie badań wskaźników biologicznych.

Ocena stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego wykonana została w wszystkich jednolitych części wód jeziornych objętych państwowym monitoringiem i przebadanych w latach 2011 - 2016. Tabela 1 zawiera ocenę stanu (arkusz Ocena stanu jcwp) oraz ocenę stanu wraz z oceną w obszarach chronionych (arkusz Ocena JCWP).

W przypadku jezior badanych w 2016 roku przy ocenie ekologicznej nie uwzględniano wskaźnika tlenowego, którego wartość była poniżej stanu dobrego, ze względu na naturalne niskie nasycenie hipolimnionu tlenem.

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji : 03.01.2018

Data modyfikacji : 03.01.2018 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1650
Opublikowane przez Iwona Kalinowska-Witowska