Monitoring jezior

Monitoring jezior w 2006 roku

Stan jakości wód jezior badanych w 2006 roku

 

W 2006 roku wykonano badania pięciu jezior: Drzesno, Sumino, Szczutowskiego, Zuzinowskiego oraz Zdworskiego. Badania i ocena stanu jakości wód jezior były przeprowadzone zgodnie z „Wytycznymi monitoringu podstawowego jezior”.

Jakość wód jezior badanych w 2006 roku w porównaniu z wcześniejszymi badaniami przedstawia tabela 1.

 

Tabela 1. Jakość wód jezior województwa mazowieckiego badanych w 2006 roku

Jezioro

Powiat

Gmina

Podatność

jeziora na

degradację

Klasyfikacja czystości wód

bakterio-

logiczna

fizyko-

chemiczna

ogólna

przed

2006 r.

2006 r.

przed

2006 r.

2006 r.

przed

2006 r.

2006 r.

przed

2006 r.

2006 r.

Drzesno

gostyniński

Gostynin

non

non

I

II

III

III

III

III

Sumino

III

III

II

II

III

III

III

III

Zuzinowskie (Główki)

non

non

II

II

II

II

II

II

Zdworskie

płocki

Łąck

III

III

II

III

non

III

non

III

Szczutowskie

sierpecki

Szczutowo

III

III

II

II

II

III

II

non*

* ze względu na wystąpienie wiosną śnięcia ryb

 

Badane jeziora są zbiornikami podatnymi na degradację. Są to jeziora należące do zbiorników III kategorii podatności na degradację oraz poza kategorią. Zadecydowały o tym przede wszystkim niekorzystne cechy morfometryczne jezior (m.in.: mała głębokość, długa linia brzegowa w stosunku do pojemności), a w mniejszym stopniu warunki zlewniowe (np. bezpośrednie zagospodarowanie zlewni).

Na podstawie badań wykonanych w 2006 roku, woda Jeziora Drzesno w ogólnej klasyfikacji odpowiadała III klasie czystości. Jezioro Drzesno jest płytkim zbiornikiem. Ze względu na niewielką głębokość i łatwość mieszania się wód w okresie letnim nie wytwarza stratyfikacji termicznej. Cała masa wody w obu badanych okresach charakteryzowała się wyrównaną temperaturą i dobrym natlenieniem. Woda jeziora charakteryzowała się dużą zawartością substancji organicznych pochodzenia allochtonicznego jak i autochtonicznego oraz substancji nieorganicznych, o czym świadczyły wysokie wartości ChZT-Cr i przewodności elektrolitycznej właściwej, które były na poziomie pozaklasowym. Zawartość biogenów w wodzie była zróżnicowana. Wartości stężeń azotu mineralnego i całkowitego były na poziomie pozaklasowym, natomiast wartości stężeń form fosforu utrzymywały się na poziomie I - II klasy czystości. Średnia zawartość chlorofilu „a” była na poziomie I klasy czystości, natomiast suchej masy sestonu III klasy czystości. Przezroczystość wody wynosiła tylko 0,9 m. W 2006 roku zanotowano pogorszenie warunków sanitarnych, sanitarnie woda odpowiadała II klasie czystości.

W porównaniu do wcześniejszych badań, w ogólnej klasyfikacji jakość wody pod względem fizykochemicznym uległa nieznacznej poprawie, ale w sumarycznej ocenie pozostała na tym samym poziomie.

Stan jakości wody Jeziora Sumino w 2006 roku odpowiadał III klasie czystości. Jezioro jest płytkim zbiornikiem, w związku z tym w okresie letnim nie wytwarza typowej stratyfikacji. W okresie wiosennym woda charakteryzowała się w miarę wyrównaną temperaturą i dobrym natlenieniem. Wiosną i latem na stanowisku 01 w wodzie zaznaczył się spadek zawartości tlenu (latem do śladowych ilości). Woda jeziora była obciążona substancjami organicznymi oraz nieorganicznymi. Świadczyły o tym wysokie wartości stężeń ChZT-Cr na poziomie III klasy czystości oraz przewodności elektrolitycznej właściwej na poziomie pozaklasowym.

Zanotowano wysokie wartości stężeń azotu mineralnego i azotu całkowitego, na poziomie III klasy czystości. Chlorofil „a”, wskaźnik produkcji pierwotnej zbiornika, był na poziomie pozaklasowym. Sanitarnie woda odpowiadała II klasie czystości.

W porównaniu do wcześniejszych badań, w 2006 roku właściwości fizykochemiczne wody uległy nieznacznemu pogorszeniu, ale w sumarycznej ocenie jakość wody pozostała na tym samym poziomie.

W 2006 roku stan jakości wody w Jeziorze Zuzinowskim odpowiadał II klasie czystości. Jezioro Zuzinowskie jest płytkim zbiornikiem, co sprzyja łatwemu mieszaniu się wód. Z tego względu w okresie letnim nie wytwarza stratyfikacji termicznej. Praktycznie cała masa wody znajdowała się w zasięgu ciepłego epilimnionu. W obu okresach badawczych woda była dobrze natleniona, ale latem nad dnem zanotowano śladowe ilości tlenu. Woda w jeziorze charakteryzowała się dużą zawartością substancji nieorganicznych oraz organicznych. Świadczyła o tym wysoka wartość przewodności elektrolitycznej właściwej, która była na poziomie pozaklasowym oraz wysokie wartości stężeń ChZT-Cr i BZT5, które odpowiadały wartościom III klasy czystości. Zawartość związków biogennych w wodzie jeziora była niska. Wartości stężeń związków fosforu były na poziomie I klasy czystości, natomiast związków azotu były w granicach II klasy czystości. Produkcja pierwotna w jeziorze była niska i odpowiadała I klasie czystości. Korelowało to z niskimi wartościami stężeń chlorofilu „a” oraz suchej masy sestonu (I i II klasa czystości). Przezroczystość wody, jak na tak płytkie jezioro, była wysoka i wynosiła 2,4 m. Pod względem sanitarnym woda odpowiadała II klasie czystości.

W porównaniu do wcześniejszych badań, w 2006 roku jakość wody pod względem fizykochemicznym uległ nieznacznemu pogorszeniu, ale w sumarycznej ocenie pozostała na tym samym poziomie.

Stan czystości wody Jeziora Zdworskiego w 2006 roku odpowiadał wodom III klasy czystości. W okresie letnim w jeziorze nie wytwarza się stratyfikacja termiczna. Cała masa wody znajdowała się w zasięgu ciepłego epilimnionu i była dobrze natleniona.

Woda jeziora w dalszym ciągu charakteryzowała się dużą zawartością substancji nieorganicznych, organicznych, azotu mineralnego oraz azotu całkowitego, które były na poziomie pozaklasowym. Większość wartości stężeń badanych parametrów utrzymywała się na poziomie pozaklasowym i III klasy czystości, z wyjątkiem związków fosforu, które były na poziomie I klasy czystości. Mała przezroczystość wody korelowała z wysoką koncentracją chlorofilu „a” i suchej masy sestonu, co świadczyło o dużej produktywności zbiornika. Sanitarnie woda odpowiadała III klasie czystości.

Pod względem przydatności wody do bytowania ryb karpiowatych, większość wartości stężeń badanych parametrów odpowiadały wymaganiom, z wyjątkiem azotynów, azotu amonowego (w obu okresach badawczych), zawiesiny ogólnej oraz BZT5 (latem).

W porównaniu do wcześniejszych badań, obecny stan czystości wody jeziora uległ poprawie (zmiana klasy jakości z non na III).

Jezioro Zdworskie jest zbiornikiem silnie zeutrofizowanym, a zły jego stan utrzymuje się od kilku lat. Liczne badania wody oraz osadów dennych jeziora, wykonane w latach 2005-2006 w związku z renaturyzacją zbiornika, wykazały: brak w jeziorze stref o wyraźnie gorszych parametrach wody, doskonałe natlenienie toni wodnej i wody śródosadowej, wysokie pH, co sprzyja rozwojowi i dominacji sinic, wysokie wartości stężeń ChZT, BZT5, które świadczą o dopływie ze zlewni substancji wymagających do rozkładu dużych ilości tlenu, ubogi skład zooplanktonu, osady denne wykazują małą konsolidację (duże uwodnienie), bardzo słabą pojemność sorpcyjną osadów względem fosforanów.

W sumarycznej klasyfikacji woda w Jeziorze Szczutowskim, pod względem fizykochemicznym, odpowiadała III klasie czystości. W związku z tym, że wiosną po zejściu lodów w jeziorze wystąpiło zjawisko śnięcia ryb, wodę zbiornika należy zaliczyć do pozaklasowych.

Jezioro Szczutowskie z uwagi na niewielką głębokość i łatwość mieszania się mas wody w lecie nie wytwarza stratyfikacji termicznej. Praktycznie cała masa wody i dno znajdują się w zasięgu ciepłego epilimnionu. Woda jeziora w obu okresach badawczych była dobrze natleniona. Woda w jeziorze charakteryzowała się wysoką zawartością substancji organicznych i mineralnych. Świadczyły o tym wysokie wartości stężeń ChZT-Cr oraz przewodności elektrolitycznej właściwej, które odpowiednio były na poziomie III klasy czystości oraz pozaklasowym. Z biogenów najwyższe wartości zanotowano azotu całkowitego, na poziomie pozaklasowym oraz wartości azotu mineralnego, na poziomie III klasy czystości. Wartości stężeń związków fosforu były na poziomie II klasy czystości. Produkcja pierwotna w jeziorze była dość wysoka, na co wskazują wartości stężeń chlorofilu „a” i suchej masy sestonu, które odpowiadały III klasie czystości. Korelowało to z małą przezroczystością, która wynosiła tylko 0,6 m. Pod względem sanitarnym woda odpowiada II klasie czystości.

Pod względem przydatności wody do bytowania ryb karpiowatych, większość wartości stężeń badanych parametrów odpowiadały wymaganiom, z wyjątkiem azotu amonowego (w obu okresach badawczych) oraz BZT5 (wiosną).

W porównaniu do wcześniejszych badań, w badanym roku właściwości fizykochemiczne wody jeziora uległy pogorszeniu (zmiana klasy jakości z II na III).

 

Data publikacji : 04.09.2008

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 5111
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ