Monitoring środowiska

Uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) przejmuje zadania w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska i Laboratorium. Zamieszczone w tej zakładce informacje mają charakter archiwalny.

Informacje o działalności monitoringu i laboratorium po 1.01.2019 r. udostępniane są na stronie http://www.gios.gov.pl/

Więcej informacji w komunikacie WIOŚ dostępnym tutaj.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie funkcjonują następujące podsystemy: 

monitoring wód
monitoring powietrza
monitoring hałasu
monitoring odpadów
monitoring pól elektromagnetycznych
System Oceny Jakości Powietrza


Na podstawie badań monitoringowych oraz działań inspekcyjnych, wykonywana jest ocena poszczególnych komponentów środowiska i opracowywane zbiorcze informacje dotyczące stanu środowiska w województwie mazowieckim.

W kolejnych latach opracowano raporty "Stan środowiska w województwie mazowieckim", w których przedstawiono także osiągnięcia i najpilniejsze zadania do realizacji. W 2002 roku zamiast raportu wydano publikację "Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim".

Wszystkie te opracowania oraz ulotki dostępne są na stronie WIOŚ w Warszawie.

Realizacja badań monitoringowych środowiska wykonywanych przez WIOŚ w Warszawie oraz wydawanie kolejnych raportów i publikacji są dofinansowywanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl


UWAGA !

WIOŚ w Warszawie informuje o zakończeniu prowadzenia Bazy Danych o Gospodarce Odpadami Niebezpiecznymi SIGOP-W na 2006 roku.
Od 2008 r. nie będą wysyłane ankiety pn. "Producenci-karty wysyłkowe","Karta odpadu wytworzonego w roku...".
Podstawą jest zapis w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009.