Faq

Strona znajduje się w archiwum.

Wycięcie drzewa na działce

Treść pytania

Mam pytanie dotyczące drzewa-lipy znajdującej się na mojej działce. Na działce znajduje się bardzo stara lipa - przypuszczalnie posadzona była wraz z budową domu około 1906 roku - posiadam dowód ubezpieczania domu z tego roku. Bez naszej zgody Gmina przeprowadziła gazociąg i wodociąg co naruszyło korzenie lipy i teraz ona ma dużo suchych gałęzi. Moje pytanie dotyczy, czy mogę prosić wydział ochrony środowiska w Gminie o zajęcie się tym drzewem. Chodzi mi o przycięcie jego konarów.

Odpowiedź

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie jest organem właściwym w sprawie wydawania pozwoleń na wycinkę lub konserwację drzew czy krzewów. Zagadnienia te reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220], która stanowi, że co do zasady organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Zezwolenie jest wydawane na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Co do zasady, za usunięcie drzew lub krzewów pobierana jest opłata. Ustawa określa przypadki, kiedy nie pobiera się opłat za usunięcie drzew.
Należą do nich między innymi sytuacje, kiedy usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych; drzewa obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
Zawsze za usunięcie drzewa bez zezwolenia wymierzana jest kara administracyjna.
Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagana zgoda, wyrażona w formie decyzji, jeżeli jednak w wyniku zabiegów pielęgnacyjnych drzewo utraciło żywotność oraz możliwość odtworzenia korony - wójt, burmistrz, prezydent miasta może także wymierzyć karę pieniężną.
Oczywiście, wszystkie zabiegi podejmuje właściciel nieruchomości na swój koszt. Można sądzić, że gmina nie zechce wykonać usługi przycięcia konarów.
 


Data publikacji : 06.09.2010
Data modyfikacji : 20.09.2010 Rejestr zmian