Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
09.10.2013

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 9 października 2013r. w sprawie uciążliwości hałasowej Portu Lotniczego im. F. Chopina

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 76/11 z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego  im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz. Urzędowy Woj. Mazowieckiego Nr 128 z dnia 20 lipca 2011r., poz. 4086) utworzony został obszar ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, którego zarządcą jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”  w Warszawie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, przeprowadza w uzasadnionych przypadkach, pomiary kontrolne hałasu lotniczego poza ww. obszarem ograniczonego użytkowania.

W wyniku pomiarów hałasu przeprowadzonych w kwietniu 2013r. przez WIOŚ w Warszawie, poza obszarem ograniczonego użytkowania, w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy  ul. Starzyńskiego w m. Dawidy Bankowe stwierdzono przekroczenie, w odniesieniu do jednej doby w porze nocy, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Wyniki pomiarów przekazane zostały Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, do wykorzystania służbowego. Ostateczną decyzją Nr 110/13/PŚ.Z z dnia 30 sierpnia 2013r., znak PŚ.V.7021.1.2013.TW Marszałek Województwa Mazowieckiego zobowiązał Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” do ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, do granic obszaru ograniczonego użytkowania, w terminie do dnia 31 października 2013r.

Zgodnie z posiadanymi informacjami Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przyjęła do realizacji wniosek Zarządzającego o modernizację procedur standardowych odlotów według wskazań przyrządów (SID) dla RWY15 oraz RWY29 tak, aby pierwszy zakręt, po starcie, był wykonywany w ustalonym punkcie odległościowym, nie jak ma to obecnie miejsce po osiągnięciu określonej wysokości. Rozwiązanie to pozwoli przybliżyć rzeczywiste trasy lotów, do zaprojektowanych i uzgodnionych z Zarządzającym nominalnych tras lotów, publikowanych w AIP Polska na mapach SID dla lotniska EPWA. Najbliższy termin wdrożenia zmiany to 17 października 2013r.

Opcje strony

do góry