Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
30.09.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ Gminie Miasto Pionki

Gmina Miasto Pionki jest gminą miejską położoną w powiecie radomskim, zamieszkałą przez 17130 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Pionki:

System obejmuje nieruchomości zamieszkałe;

Minimalna częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

z obszarów zabudowy jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane komunalne – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,

b) zbierane selektywnie frakcje:

- papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

- szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

- metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

- odpady zielone (liście, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, koszona trawa, kwiaty) tylko w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada w ilości jednorazowo do 240 l z jednej nieruchomości, nie rzadziej niż co 2 tygodnie,

c) odpady wielkogabarytowe oraz odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem po zgłoszeniu telefonicznym do operatora,

 

z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane komunalne – nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,

b) zbierane selektywnie frakcje:

- papier – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,

- szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

- metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz na tydzień,

- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) odpady wielkogabarytowe oraz odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:

 •  „Sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2013 – 2020 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2014-2020 i udostępniono je na stronie internetowej Urzędu Gminy;
 • w latach 2014-2020 Gmina Miasto Pionki osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości: 

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

14,42/14

26,38/16

24,79/18

25,51/20

12,99/30

26,76/40

37,26/50

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/38

96,3/40

98,76/42

99,37/45

55,10/50

61,18/60

60,75/70

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

28,17/50

0/50

0/45

23,78/45

33,22/40

12,39/40

14,35/35

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Nie były prowadzone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne oraz nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Nie podejmowano działań w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne, które nie osiągnęły wymaganych poziomów.
 • Nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.
 • Gmina nie osiągnęła - w 2012 r. wymaganego 10%  - w 2013 r. wymaganego 12 % - w 2018 r. wymaganego 30 % - w 2019 r. wymaganego 40 % - w 2020 r. wymaganego 50 % poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
 • Gmina nie osiągnęła w 2020 r. wymaganego 70 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Burmistrza Gminy Miasta Pionki do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.
 • Wszczęto postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za nie wykonanie obowiązku o którym mowa w art. 9 u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

W 2015 r. MWIOŚ nałożył na Gminę Miasto Pionki karę pieniężną za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nieosiągnięcie wymaganego w 2013 r. 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Zapłata nałożonej kary pieniężnej została zawieszona do dnia 31 marca 2016 r. Następnie MWIOŚ w 2016 r. umorzył przedmiotową karę.

W 2020 r. MWIOŚ nałożył na Gminę Miasto Pionki karę pieniężną za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku
z nieosiągnięciem wymaganego w 2018 r. 30% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Zapłata nałożonej kary pieniężnej została zawieszona na okres do dnia 31 marca 2023 r.

Opcje strony

do góry