Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
20.01.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Jakubów

Gmina Jakubów jest gminą wiejską położoną w powiecie mińskim, zamieszkałą przez 5062 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Jakubów:

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
  • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie:
  • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
  • odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz mebli i odpadów wielogabarytowych.
  • Odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe - raz w roku.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  •  „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2013 – 2019 zostały złożone w ustawowym terminie;
  • Gmina Jakubów sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2014-2019 i publicznie udostępniała je na stronie internetowej gminy. Brak jest analizy za rok 2013;
  • w latach 2012-2018 Gmina Jakubów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
  • w latach 2012-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

22,75/  10

41,27/   12

62,39/   14

66,89/ 16

59,36/18

50,72/20

54,60/30

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30

-*/36

-*/38

-*/40

100/42

100/45

100/50

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

34,40/75

0/50

0/50

0/50

0/45

5,26/45

13,03/40

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

  

 Naruszenia i nieprawidłowości:

  • Nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013.

Opcje strony

do góry