Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

28.05.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 28.05.2020 r. w sprawie rozszerzenia odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych

W związku z ujawnieniem od początku 2020 r. przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie ponad dwudziestu przypadków nielegalnego porzucenia odpadów przemysłowych, których zdecydowana większość ma charakter odpadów niebezpiecznych, przypominamy o treści art. 27 ust. 3b ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 27 ust. 3b Ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), wytwórca odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) jest zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami z chwilą przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces.

Oznacza to, że wytwórca jest odpowiedzialny za odpad aż do momentu jego ostatecznego zagospodarowania, a nie do momentu przekazania podmiotowi odbierającemu odpady.

W związku z powyższym, w przypadku ustalenia wytwórcy odpadów przemysłowych, organ zobowiązany do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów, wydaje ją nie dla podmiotu władającego powierzchnią ziemi, ale dla ww. wytwórcy odpadów i to on odpowiada za ich usunięcie.

Informujemy również, że władający powierzchnią ziemi, na którego nieruchomości znajdują się porzucone odpady, w trybie Kodeksu cywilnego może żądać odszkodowania przy usuwaniu odpadów, w przypadku ustalenia wytwórcy odpadów, który nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 3b ustawy o odpadach. Informacje takie mogą znajdować się na porzuconych opakowaniach, np. etykietach, listach przewozowych, znakach towarowych, itp.

Opcje strony

do góry