Komunikaty

14.10.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w gminie Strzegowo

Gmina Strzegowo jest gminą wiejską, położoną w powiecie mławskim, zamieszkałą przez 7655 mieszkańców.

 

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Strzegowo:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz na 6 tygodni;
 • na terenie Gminy Strzegowo funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul.  Słowackiego 36, 06-445 Strzegowo (na terenie oczyszczalni ścieków). Gmina Strzegowo PSZOK prowadzi samodzielnie.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2018 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Strzegowo terminowo sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2018. Analizy zostały udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzegowie;
 • w latach 2015-2018 Gmina Strzegowo osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania           do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania                           w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

16,20/16,00

27,88/18,00

26,23/20,00

31,79/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

92,20/40,00

97,80/42,00

100,00/45,00

83,15/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

76,55/50,00

19,30/45,00

39,48/45,00

25,88/40,00

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie stwierdzono

 

W latach 2014 – 2019 na Gminę Strzegowo MWIOŚ nałożył następujące kary pieniężne:

 • w wysokości 3 543 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2013 r.
 • w wysokości 10 952 zł za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r.
 • w wysokości 35 258 zł za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.
 • w wysokości 12 656 zł za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.

 

 

Data publikacji : 14.10.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 386
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski