Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

18.09.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 18.09.2019 r. w sprawie awarii rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutu ścieków nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokości ul. Farysa w Warszawie

Dot. awarii układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”

Informacja nr 24 sporządzona w dniu 18 września 2019 r.

WIOŚ w Warszawie w dniu 18 września 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że:

  • od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 24.00 w dniu 14 września 2019 r. kolektorem przy ul. Farysa odprowadzono łącznie 3 642 819 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych (stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, ścieków przemysłowych oraz wód opadowych) bezpośrednio do rzeki Wisły;
  • w dniu 17 września 2019 r.  do oczyszczalni „Czajka” skierowano 186 745 m3, ze względu na intensywne opady deszczu pomiędzy godziną 18.00 a 19.00 rozpoczął się zrzut burzowy ścieków nieoczyszczonych do rzeki Wisły (w dniu 17 września 2019 r. odprowadzono 17 041 m3 ścieków nieoczyszczonych co stanowi ok. 28 % przesyłu dobowego). Z informacji pozyskanych z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że w związku z opadami deszczu, zwiększył się odpływ ścieków i wód opadowych z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy do 4,6 m3/s. Przekracza to wydajność awaryjnego rurociągu, która wynosi do 3,5 m3/s. Nadwyżka trafia do Wisły. Przewidujemy, że wody opadowe spłyną po kilku godzinach i sytuacja ulegnie poprawie;
  • od godziny 5.50 w dniu 9 września 2019 r. (od czasu uruchomienia awaryjnego przesyłu ścieków do oczyszczalni ,,Czajka”) do godz. 24.00 w dniu 17 września 2019 r. ww. awaryjnym przesyłem odprowadzono do oczyszczalni ,,Czajka” łącznie 898 719 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych (stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, ścieków przemysłowych oraz wód opadowych).

W dniu 18 września 2019 r. WIOŚ w Warszawie, w ramach trwających czynności kontrolnych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A., dokonał następujących ustaleń:

  • od dnia 3 września 2019 r. od ok. godz. 15.00 zmieniono sposób odprowadzania nieoczyszczonych ścieków poprzez skierowanie ich na 3 kraty w celu usuwania zanieczyszczeń stałych, w budynku krat;
  • na godzinę 11.40 w dniu 18 września 2019 r. wylot nie został zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych. Podczas dokonywania oględzin w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w bezpośredniej okolicy wylotu nie stwierdzono zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi (po intensywnych opadach deszczu);
  • na godzinę 11.40 w dniu 18 września 2019 r. nieoczyszczone ścieki komunalne odprowadzane są awaryjnym przesyłem do oczyszczalni ścieków ,,Czajka”, częściowo ścieki nieoczyszczone odprowadzane są do rzeki Wisły (po intensywnych opadach deszczu);
  • instalacja do ozonowania włączana jest okresowo przez pracowników MPWiK m.st. w Warszawie S.A. na polecenie PGW Wody Polskie.

W dniu 18 września 2019 r. pracownicy WIOŚ w Warszawie Delegatury w Płocku, od godziny 8.30, dokonali oględzin rzeki Wisły z brzegu, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc podatnych na tworzenie się zastoin (tj. Wyszogród, Kępa Polska, Kępa Polska – Czerwonka).

WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie z Państwową Strażą Rybacką, Policją Rzeczną oraz PGW Wody Polskie.

W trakcie trwających czynności kontrolnych w dniu 18 września 2019 r.  w godzinach od 11.20 do 12.00 pobrano próbki ścieków do analizy, ze względu na fakt, że część ścieków nieoczyszczonych, po intensywnych opadach deszczu, była wprowadzana bezpośrednio do rzeki Wisły.

W dniu 18 września 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB),  w ramach trwającej kontroli prowadzonej przez WIOŚ w Warszawie, pobrało próbki wody z rzeki Wisły w miejscu powyżej zrzutu na wysokości mostu Łazienkowskiego w Warszawie (tło) oraz poniżej zrzutu w odległości ok. 500 m.

W związku z uruchomieniem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie awaryjnego przesyłu ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w porozumieniu z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, w dniu 17 września 2019 r. zakończył wykonywanie codziennego monitoringu badawczego rzeki Wisły.

 Jednocześnie informuję o zaprzestaniu od dnia 19 września 2019 r. sporządzania i przesyłania dobowych informacji.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi dalsze czynności kontrolne w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Dalsze informacje oraz kolejne wyniki przeprowadzonych badań w załączonym pliku.

 

 

Opcje strony

do góry