Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

07.09.2019

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 07.09.2019 r. w sprawie awarii rurociągów technologicznych MPWiK i zrzutu ścieków nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokości ul. Farysa w Warszawie

WIOŚ w Warszawie w dniu 7 września 2019 r. kontynuował rozpoczęte w dniu 28 sierpnia 2019 r. czynności kontrolne w MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Podczas kontroli, na podstawie informacji przekazanych przez Spółkę, ustalono, że od godziny 7.50 w dniu 28 sierpnia 2019 r. (od chwili rozpoczęcia awaryjnego zrzutu) do godziny 7.52 w dniu 7 września 2019 r. przedmiotowym wylotem odprowadzono do rzeki Wisły 2 268 656 m3 nieoczyszczonych ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi.

W dniu 7 września 2019 r. WIOŚ w Warszawie, w ramach trwających czynności kontrolnych w MPWiK w m.st. Warszawie S.A., dokonał następujących ustaleń:

 • od dnia 3 września 2019 r. od ok. godz. 15.00 zmieniono sposób odprowadzania nieoczyszczonych ścieków poprzez skierowanie ich na trzy kraty w celu usuwania zanieczyszczeń stałych, w budynku krat przed wprowadzeniem ich do wód rzeki Wisły kolektorem na wysokości ul. Farysa 1;
 • trwa ozonowanie, od dnia 1 września 2019 r. godz. 11.00 pracuje 5 urządzeń do ozonowania ścieków;
 • na godzinę 8.50 w dniu 7 września 2019 r. wylot nie został zabezpieczony przed wypływem substancji ropopochodnych. Podczas dokonywania oględzin (przy pogodzie bezdeszczowej) w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) w bezpośredniej okolicy wylotu nie stwierdzono zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.

Przedstawiciele MWIOŚ oraz GIOŚ wzięli udział w posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy zwołanego w dniu 7 września 2019 r.

Rejon zdarzenia monitoruje patrol motorowodny Policji Rzecznej, z którym WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie.

Ponadto WIOŚ w Warszawie pozostaje w bieżącym kontakcie z Państwową Strażą Rybacką oraz PGW Wody Polskie.

Do WIOŚ w Warszawie w dniu 6 września 2019 r. o godz. 16.46 wpłynęły kolejne informacje dotyczące miejsc zastoisk oraz miejsc pojawienia się piany na rzece Wiśle, od PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie:

 •  od niedzieli 1.09.2019 r. ok. godz. 12.00 Pracownicy Stopnia Wodnego we Włocławku stwierdzili, iż pojawił się odczuwalny zapach, co może świadczyć o dotarciu zanieczyszczonej wody do Włocławka;
 • w środę 6.09.2019 odczuwalny zapach na Stopniu Wodnym nadal się utrzymywał;
 • względem dnia 5 września 2019 r. z powodu naturalnych procesów oraz warunków hydro-meteorologicznych w dniu 6 września 2019 r. na odcinku km 551 do km 620 nie zaobserwowano zastoisk. Głównym korytem rzeki płynie zawiesina wizualnie o niewielkim stężeniu;
 • w pozostałych miejscach na odcinku od km 525 do km 551 również obserwowane jest zmniejszanie się ilości zawiesiny oraz piany;
 • zgodnie z prognozami hydrologicznymi w dniach 7-8.09.2019 na Wiśle na odcinku od Gusina po Włocławek spodziewane są wzrosty stanu wody (w konsekwencji również wzrost prędkości przepływu), który będzie miał wpływ na stopniowe zmniejszenie liczby zastoisk.

 

Lista zastoisk przekazana w informacji wg stanu na dzień 6 września 2019 r. o godz. 16.46 otrzymanej od PGW Wody Polskie:

Lp.

km sz. ż.

miejscowość

brzeg prawy czy lewy

opis

1

522+475

Warszawa

lewy

miejsce zrzutu

2

525+000

Warszawa

prawy

piana

3

529+000

Jabłonna

prawy

zastoisko

4

534+000-534+500

Rajszew

prawy

zastoisko

5

538+000

Pieńków

lewy

zastoisko

6

543+000

Boża Wola

prawy

zastoisko

 

 

WIOŚ w Warszawie pismem z dnia 7 września 2019 r., w nawiązaniu do decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r., przekazał ww. informacje otrzymane od PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do MPWiK w Warszawie S.A., do podjęcia, w ramach realizacji obowiązku nałożonego ww. decyzją, działań prowadzących do maksymalnego ograniczenia wpływu wprowadzanych w wyniku awarii do rzeki Wisły nieoczyszczonych ścieków komunalnych z lewobrzeżnej Warszawy. Kopią ww. pisma zwrócono się do PGW Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o bieżące przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zastoiskach do MPWiK w m. st. Warszawie S.A. wraz z własnymi rekomendacjami - jako zarządcy wody rzeki Wisły, dotyczącymi konieczności i sposobu ich usuwania.

W odpowiedzi na pismo MWIOŚ z dnia 5 września 2019 r. dotyczące weryfikacji i uzupełnienia listy podmiotów wprowadzających ścieki przemysłowe w zlewni Zakładu Czajka,
Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 6 września 2019 r. wskazał 3 dodatkowe podmioty, którym Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

W dniu 7 września 2019 r. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Warszawie (CLB), w ramach trwającej kontroli prowadzonej przez WIOŚ w Warszawie, pobrało próbkę ścieków z kolektora na wysokości ul. Farysa w Warszawie. CLB pobrało także próbki wody z rzeki Wisły w wyznaczonych punktach monitoringu badawczego.

 

W dniu 7 września 2019 r. WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku przekazała:

1) uzupełnienie informacji o działaniach podejmowanych w dniu 6 września 2019 r. od godziny 11.00 do 13.45:

 • w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) woda w rzece Wiśle w nw. punktach:

- Nowy Duninów (przed wejściem do portu) – woda klarowana, bez zapachu,

- Nowy Duninów (teren portu) - woda klarowana, bez zapachu,

- Wola Brwileńska – lekka piana przy brzegu, woda bez zapachu,

- Płock Winiary – lekka piana przy brzegu, woda bez zapachu,

- Płock ul. Sosnowa (powyżej wylotu PKN ORLEN) -  lekka piana przy brzegu, woda bez zapachu.

2) informacje o podejmowanych działaniach w dniu 7 września 2019 r. od godziny 6.30 do 10.00:

 • w badaniu organoleptycznym (wzrokowym) woda w rzece Wiśle w nw. punktach:

- Wyszogród (po prawej stronie przy brzegu) – zastoisko – tworzący się brązowy „kożuch”, widoczna  piana, bez  uciążliwego zapachu, woda zmętniona;

- Kępa Polska – Czerwonka  (po prawej stronie przy brzegu) – piana płynąca oraz, woda zmętniona, bez zapachu;

- Rakowo (po prawej stronie przy brzegu) - piana płynąca oraz gromadząca się przy brzegu, woda lekko zmętniona, bez zapachu.

 

W pozostałych miejscach na terenie Płocka (ul. Gmury, ul. Grabówka, molo) oraz w miejscowościach: Brwilno i Nowy Duninów nie stwierdzono uciążliwości zapachowych, nie występuje piana, woda klarowna.

 

Dotychczas wykonane badania wody rzeki Wisły w punktach wyznaczonych na terenie m.st. Warszawy wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wód w oznaczeniach  tj. azot ogólny, azot amonowy, zawiesina ogólna, fosfor ogólny, detergenty niejonowe, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, przewodność, ogólny węgiel organiczny (TOC).

W wynikach badań z dnia 6 września 2019 r. w oznaczeniu ChZTCr nie stwierdzono negatywnego wpływu zrzutu ścieków na jakość wód rzeki Wisły.

Z dotychczas przeprowadzonych badań wynika, że:

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu amonowego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 28 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 29,5 mg/l poniżej zrzutu,

- 29 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 10,1 mg/l poniżej zrzutu,

- 30 sierpnia 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 5,99 mg/l poniżej zrzutu,

- 31 sierpnia 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 11,4 mg/l poniżej zrzutu,

- 1 września 2019 r. z <1,00 mg/l powyżej zrzutu do 4,97 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 13,0 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,63 mg/l poniżej zrzutu,

- 4 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 3,98 mg/l poniżej zrzutu,

- 5 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 20,1 mg/l poniżej zrzutu,

- 6 września 2019 r. z <0,078 mg/l powyżej zrzutu do 1,23 mg/l poniżej zrzutu;

 

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości azotu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 0,90 mg/l powyżej zrzutu do 8,07 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 1,31 mg/l powyżej zrzutu do 20,1 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 1,42 mg/l powyżej zrzutu do 6,44 mg/l poniżej zrzutu,

- 4 września 2019 r. z 1,57 mg/l powyżej zrzutu do 6,96 mg/l poniżej zrzutu,

- 5 września 2019 r. z 1,33 mg/l powyżej zrzutu do 28,5 mg/l poniżej zrzutu,

- 6 września 2019 r. z 1,34 mg/l powyżej zrzutu do 3,71 mg/l poniżej zrzutu;

 

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości fosforu ogólnego w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 0,115 mg/l powyżej zrzutu do 0,68 mg/l poniżej zrzutu,

- 2 września 2019 r. z 0,074 mg/l powyżej zrzutu do 1,440 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 0,058 mg/l powyżej zrzutu do 0,446 mg/l poniżej zrzutu,

- 4 września 2019 r. z 0,151 mg/l powyżej zrzutu do 0,528 mg/l poniżej zrzutu,

- 5 września 2019 r. z 0,073 mg/l powyżej zrzutu do 2,250 mg/l poniżej zrzutu,

- 6 września 2019 r. z <0,040 mg/l powyżej zrzutu do 0,051 mg/l poniżej zrzutu;

 

 • jakość wody w zakresie zawartości ChZTCr w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, wykazuje następującą tendencję, tj.:

- 1 września 2019 r. z 25,6 mg/l powyżej zrzutu do 60,1 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),

- 2 września 2019 r. z 29,3 mg/l powyżej zrzutu do 200,0 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),

- 3 września 2019 r. z 15,1 mg/l powyżej zrzutu do 42,9 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),

- 4 września 2019 r. z 32,7 mg/l powyżej zrzutu do 56,9 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie);

- 5 września 2019 r. z 25,8 mg/l powyżej zrzutu do 184 mg/l poniżej zrzutu (pogorszenie),

- 6 września 2019 r. z 49,9 mg/l powyżej zrzutu do 50,2 mg/l poniżej zrzutu
(brak wpływu);

 

 • następuje pogorszenie jakości wody w zakresie zawartości ogólnego węgla organicznego (TOC) w wodzie w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły z kolektora na wysokości ul. Farysa, tj.:

- 1 września 2019 r. z 7,62 mg/l powyżej zrzutu do 17,4 mg/l poniżej zrzutu

- 2 września 2019 r. z 8,76 mg/l powyżej zrzutu do 47,5 mg/l poniżej zrzutu,

- 3 września 2019 r. z 8,67 mg/l powyżej zrzutu do 17,5 mg/l poniżej zrzutu,

- 4 września 2019 r. z 11,4 mg/l powyżej zrzutu do 16,6 mg/l poniżej zrzutu,

- 5 września 2019 r. z 9,15 mg/l powyżej zrzutu do 49,9 mg/l poniżej zrzutu,

- 6 września 2019 r. z 8,53 mg/l powyżej zrzutu do 13 mg/l poniżej zrzutu.

 

Na podstawie wyników badań terenowych próbek wody pobranych w dniu 7 września 2019 r. stwierdzono:

 • brak wpływu na jakość wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: tlen rozpuszczony tj.

- 8 mg/l powyżej zrzutu (tło),

- 8,1 mg/l poniżej zrzutu;

 • pogorszenie jakości wody rzeki Wisły w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w porównaniu do punktu powyżej zrzutu (tło) w zakresie wskaźnika: przewodność tj.:

- 1127 µS/cm powyżej zrzutu (tło),

- 1164 µS/cm poniżej zrzutu;

 

 • wzrost zawartości tlenu rozpuszczonego w odległości 500 m poniżej miejsca zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wody rzeki Wisły w odniesieniu do badań przeprowadzonych w dniach poprzednich, tj.  - w dniu 1 września 4,6 mg/l,

- w dniu 2 września 5,7 mg/l,

- w dniu 3 września 5,9 mg/l,

- w dniu 4 września 7,2 mg/l,

- w dniu 5 września 5,1 mg/l,

- w dniu 6 września 7,9 mg/l,

- w dniu 7 września 8,1 mg/l.

Kolejne oznaczenia prezentowane w poniższych tabelach są uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 7 września 2019 r.

I. Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.
godz. 12.34

29.08.2019r.
godz. 14.30

30.08.2019r.
godz. 9.25

31.08.2019r.
godz. 12.40

01.09.2019r.
godz. 8.25

Zapach

nie określono

 

-

-

Z 4G

Z 5G

Z 5G

Barwa

nie określono

 

-

-

ciemnoszara

szara

szara

pH

 

6,5 - 9,0

8,00

8,30

8,30

8,70

7,70

Temperatura

oC

35

24,0

23,9

22,9

23,0

21,6

ChZTCr

mg/l

125

592

696

409

533

223

Azot ogólny

mg/l

30

63,2

70,6

38,6

66,3

43,4

Azot amonowy

mg/l

10

43,7

52

27,2

46,6

34,6

Fosfor ogólny

mg/l

3

7,31

9,49

4,01

7,63

4,25

Chlorki

mg/l

1000

-

262

-

-

-

Siarczany

mg/l

500

-

91,2

-

-

-

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

-

0,117

-

-

-

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

0,135

0,397

0,139

0,143

<0,100

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

-

0,009

-

-

-

Cyjanki związane

mg/l

5

-

0,012

-

-

-

Zawiesina ogólna

mg/l

35

320

336

468

320

155

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

27,1

35,6

-

-

-

Detergenty niejonowe

mg/l

10

4,95

4,48

2,53

5,28

2,47

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

-

-

-

-

-

Detergenty anionowe

mg/l

5

4,7

5,5

2,6

7

3,1

Fluorki

mg/l

25

-

0,226

-

-

-

Trichlorometan

mg/l

2

-

0,00288

-

-

-

Aldryna

mg/l

0

-

<0,000002

-

-

-

Chrom (VI)

mg/l

0,1

-

<0,008

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

-

0,060

 

 

 

BZT5

mg/l

25

277

363

310

 

 

Bor

mg/l

1

 

0,084

 

 

 

Cynk

mg/l

2

 

0,122

 

 

 

Kadm

mg/l

0,4

 

<0,001

 

 

 

Miedź

mg/l

0,5

 

0,032

 

 

 

Nikiel

mg/l

0,5

 

<0,006

 

 

 

Ołów

mg/l

0,5

 

<0,020

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

10

 

0,63

 

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.
godz. 11.30

03.09.2019r.
godz. 9.20

04.09.2019r.
godz. 8.55

05.09.2019r.
godz. 8.45

06.09.2019r.
godz. 9:30

Zapach

nie określono

 

Z 5G

Z 2G

Z 3G

 

 

Barwa

nie określono

 

szara

szara

szara

 

 

pH

 

6,5 - 9,0

8,4

8,2

8,1

8,0

8,2

Temperatura

oC

35

23,2

20,7

21,2

22,0

21,9

ChZTCr

mg/l

125

550

476

392

507

641

Azot ogólny

mg/l

30

70,3

48,6

60,3

68,1

75,4

Azot amonowy

mg/l

10

49,1

32,9

45,9

51,8

56,3

Fosfor ogólny

mg/l

3

6,13

4,39

4,32

6,33

2,11

Chlorki

mg/l

1000

238

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

500

93,7

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

0,078

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

1,212

 

 

<0,100

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

<0,005

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

5

<0,005

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

446

396

206

276

300

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

39,2

12,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

3,38

1,88

2,11

2,20

3,50

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

154

 

 

 

130

Detergenty anionowe

mg/l

5

5,4

 

 

 

 

Fluorki

mg/l

25

0,143

 

 

 

 

Trichlorometan

mg/l

2

<0,0005

 

 

 

 

Aldryna

mg/l

0

 

 

 

 

 

Chrom (VI)

mg/l

0,1

<0,008

 

 

 

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

0,004

 

 

 

 

BZT5

mg/l

25

 

 

 

 

 

Bor

mg/l

1

<0,008

 

 

 

 

Cynk

mg/l

2

0,117

 

 

 

 

Kadm

mg/l

0,4

<0,001

 

 

 

 

Miedź

mg/l

0,5

0,036

 

 

 

 

Nikiel

mg/l

0,5

0,011

 

 

 

 

Ołów

mg/l

0,5

<0,020

 

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

10

<0,032

 

 

 

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Ciąg dalszy tabeli nr I - Ścieki nieoczyszczone - kolektor na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawa - próbka jednorazowa z wylotu do rzeki Wisły od dnia 7 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r.

godz. 8.40

Zapach

nie określono

 

 

Barwa

nie określono

 

 

pH

 

6,5 - 9,0

7,7

Temperatura

oC

35

20,1

ChZTCr

mg/l

125

 

Azot ogólny

mg/l

30

 

Azot amonowy

mg/l

10

 

Fosfor ogólny

mg/l

3

 

Chlorki

mg/l

1000

 

Siarczany

mg/l

500

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

0,1

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

15

 

Cyjanki wolne

mg/l

0,1

 

Cyjanki związane

mg/l

5

 

Zawiesina ogólna

mg/l

35

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

50

 

Detergenty niejonowe

mg/l

10

 

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

30

 

Detergenty anionowe

mg/l

5

 

Fluorki

mg/l

25

 

Trichlorometan

mg/l

2

 

Aldryna

mg/l

0

 

Chrom (VI)

mg/l

0,1

 

Chrom ogólny

mg/l

0,5

 

BZT5

mg/l

25

 

 

* aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

 

 

 

II. Monitoring badawczy rzeki Wisły

 

1) Woda z rzeki Wisły – ok. 50 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.
godz. 12.40

29.08.2019r.
godz. 14.40

30.08.2019r.
godz. 9.20

31.08.2019r.
godz. 11.15

01.09.2019r.
godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,30

9,00

7,8

9,00

7,60

Temperatura

oC

<24,0

26,5

26,9

26,8

27,4

24,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

32,1

29,9

32,0

26,2

25,6

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,00

1,61

1,38

1,31

0,90

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<1,00

<1,00

<0,078

<1,00

<1,00

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,156

0,13

0,08

0,17

0,115

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

163

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

54,1

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

44

26

37

43

31

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

8,8

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

0,282

0,506

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,8

10,1

7,76

7,7

6,2

Przewodność

µS/cm

≤850

750

870

971

913

1006

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

8,65

7,87

7,62

Bor

mg/l

≤2

 

<0,08

 

 

 

Cynk

mg/l

≤1

 

0,033

 

 

 

Kadm

mg/l

Nie określono wartości dopuszczalnej

 

<0,001

 

 

 

Miedź

mg/l

≤0,05

 

0,015

 

 

 

Nikiel

mg/l

Nie określono wartości dopuszczalnej

 

<0,006

 

 

 

Ołów

mg/l

Nie określono wartości dopuszczalnej

 

<0,020

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

Nie określono wartości dopuszczalnej

 

0,45

 

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – ok. 100 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

Od dnia 3 września 2019 r., ze względu na budowę mostu pontonowego, punkt pomiarowy powyżej zrzutu ścieków (tło) został przeniesiony z 50 m do 100 m powyżej wylotu na wysokości ul. Farysa.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.
godz. 10.55

03.09.2019r.
godz. 8.30

04.09.2019r.
godz. 8.15

05.09.2019r.
godz. 8.25

06.09.2019r.
godz. 8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,6

7,5

7,6

8,1

7,8

Temperatura

oC

<24,0

25,2

21,2

21,7

21,7

22,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

29,3

15,1

32,7

25,8

49,9

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,31

1,42

1,57

1,33

1,34

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,074

0,058

0,151

0,073

<0,040

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

31,0

31,0

70,0

31

30,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,5

6,2

8

8,7

9,0

Przewodność

µS/cm

≤850

1029

1077

1103

1102

1212

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,76

8,67

11,4

9,15

8,53

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 1 - Woda z rzeki Wisły – ok. 100 m powyżej zrzutu ścieków (tło) – pobór brzegowy od dnia 7 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r.
godz. 8.20

pH

 

7,5 - 8,4

7,8

Temperatura

oC

<24,0

20,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

Przewodność

µS/cm

≤850

1127

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

2) Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.
godz. 12.45

50m poniżej zrzutu

29.08.2019r.
godz. 15.10

500m poniżej zrzutu

30.08.2019r.
godz. 10.55

500m poniżej zrzutu

31.08.2019r.
godz. 11.40

500m poniżej zrzutu

01.09.2019r.
godz. 7.40

500m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

8,80

7,90

8,30

7,70

Temperatura

oC

<24,0

25,0

26,2

25,6

25,2

24,8

ChZTCr

mg/l

≤30,0

292

134

149

139

60,1

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

40,3

15

12,5

16,6

8,07

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

29,5

10,1

5,99

11,4

4,97

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

3,32

1,76

1,21

1,64

0,68

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

178

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

61,2

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

<0,002

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

<0,100

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

<0,005

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

145

101

330

78

48

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

34,7

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

4,39

1,20

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,87

7,8

5,8

5,3

4,6

Przewodność

µS/cm

≤850

1083

1045

831

1031

1087

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

35,6

36,1

17,4

Bor

mg/l

≤2

 

<0,08

 

 

 

Cynk

mg/l

≤1

 

0,017

 

 

 

Kadm

mg/l

Nie określono wartości dopuszczalnej

 

<0,001

 

 

 

Miedź

mg/l

≤0,05

 

0,012

 

 

 

Nikiel

mg/l

Nie określono wartości dopuszczalnej

 

<0,006

 

 

 

Ołów

mg/l

Nie określono wartości dopuszczalnej

 

<0,02

 

 

 

Żelazo ogólne

mg/l

Nie określono wartości dopuszczalnej

 

0,36

 

 

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.
godz. 12.00

500 m poniżej zrzutu

03.09.2019r.
godz. 9.00

500 m poniżej zrzutu

04.09.2019r.
godz. 8.40

500 m poniżej zrzutu

05.09.2019r.
godz. 9.05

500 m poniżej zrzutu

06.09.2019r. godz. 9.00

500 m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,4

7,8

8

8,0

7,9

Temperatura

oC

<24,0

24,4

21,8

22,1

21,9

21,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

200,0

42,9

56,9

184

50,2

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

20,1

6,44

6,96

28,5

3,71

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

13

3,63

3,98

20,1

1,23

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

1,440

0,446

0,528

2,250

0,051

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

98

45

56

137

30,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

5,7

5,9

7,2

5,1

7,9

Przewodność

µS/cm

≤850

1208

994

1133

1308

1209

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

47,5

17,5

16,6

49,9

13,0

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 2 - Woda z rzeki Wisły – poniżej zrzutu ścieków (pobór brzegowy) od dnia 7 września 2019 r.

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r.
godz. 9.00
500 m poniżej zrzutu

pH

 

7,5 - 8,4

8,1

Temperatura

oC

<24,0

20,9

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,1

Przewodność

µS/cm

≤850

1164

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

3) Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r.
godz. 10.00

31.08.2019r.
godz. 11.40

01.09.2019r. godz.8.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,10

8,1

8,00

Temperatura

oC

<24,0

25,3

26,1

24,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

37,4

42,4

28,9

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

2,14

1,69

1,64

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,05

<0,05

<0,05

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,14

0,12

0,120

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

57,2

45

29

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,0

8,2

7,2

Przewodność

µS/cm

≤850

926

915

1026

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

 

6,96

5,62

5,33

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.
godz. 8.50

03.09.2019r.
godz. 9.05

04.09.2019r.
godz. 8.45

05.09.2019r.
godz. 9.00

06.09.2019r. godz. 8.50

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

8,0

8,2

8,3

8,3

Temperatura

oC

<24,0

24,4

22,4

21,0

20,6

20,4

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,8

26,4

46,8

34,8

36,3

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,58

1,60

1,62

 

1,51

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,050

0,11

0,066

0,095

0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,130

0,130

0,140

0,160

0,130

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

29,0

29,0

35,0

33,0

30,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,6

7,1

8,6

9,1

9,0

Przewodność

µS/cm

≤850

937

1046

1094

1106

1192

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

5,28

5,6

5,4

5,48

5,63

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 3 - Woda z rzeki Wisły – m. Kazuń (pobór z mostu) od dnia 7 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r.
godz. 7.26

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

Temperatura

oC

<24,0

19,8

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,8

Przewodność

µS/cm

≤850

1201

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

4) Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

30.08.2019r.
godz. 9.20

31.08.2019r.
godz. 7.00

01.09.2019r.
godz. 6.10

pH

 

7,5 - 8,4

8,00

7,7

7,90

Temperatura

oC

<24,0

24,8

23,6

21,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

30,6

23,2

28,5

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,46

1,03

0,83

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,078

0,123

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

20

26,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,6

7,0

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

695

757

774

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,82

9,28

8,28

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.
godz. 8.15

03.09.2019r.
godz. 6.15

04.09.2019r.
godz. 6.10

05.09.2019r.
godz. 7.50

06.09.2019r.
godz. 6.25

pH

 

7,5 - 8,4

8,0

7,5

8,1

7,9

8,0

Temperatura

oC

<24,0

22,5

18,7

18,4

19,4

19,0

ChZTCr

mg/l

≤30,0

28,5

26,9

28,8

31,5

43,6

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,62

1,41

1,44

1,56

1,85

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

<0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,145

0,152

0,128

0,138

0,17

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

26,0

26,0

28,0

32,0

31,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

7,8

7,4

9,5

7,9

7,5

Przewodność

µS/cm

≤850

827

854

896

905

920

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

9,16

10,8

10,1

9,41

9,06

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 4 - Woda z rzeki Wisły – m. Wyszogród (pobór z mostu) od dnia 7 września 2019 r.

 

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r.
godz. 5.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,3

Temperatura

oC

<24,0

18,3

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

10,0

Przewodność

µS/cm

≤850

1089

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

 

5) Woda z rzeki Wisły – m. Płock  na wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody z okresu od 28 sierpnia 2019 r. do 1 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

28.08.2019r.
godz. 15.40

29.08.2019r.
godz. 6.15

30.08.2019r.
godz. 8.15

31.08.2019r.
godz. 6.00

01.09.2019r.
godz. 5.40

pH

 

7,5 - 8,4

8,40

8,0

7,90

7,9

8,20

Temperatura

oC

<24,0

25,0

23,3

24,7

24,4

23,7

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

31,6

31,5

27,8

28,2

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,51

1,36

1,34

0,97

0,86

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<1,0

<1,0

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

0,15

0,051

0,115

0,138

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

21,0

22,0

22,0

22,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

9,41

7,71

7,2

7,9

8,4

Przewodność

µS/cm

≤850

762

778

722

712

767

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

9,48

7,57

8,96

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody od dnia 2 września 2019 r. do 6 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

02.09.2019r.
godz. 7.40

03.09.2019r.
godz. 5.30

04.09.2019r.
godz. 5.15

05.09.2019r.
godz. 7.05

06.09.2019r.
godz. 7.20

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

6,9

7,9

8,2

8,2

Temperatura

oC

<24,0

22,6

20,4

19,1

19,5

19,6

ChZTCr

mg/l

≤30,0

31,8

31

29

32,5

38,1

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

1,52

1,43

1,29

1,54

1,62

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

<0,078

<0,078

<0,078

<0,078

<0,050

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

0,143

0,166

0,098

0,091

0,13

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

 

 

 

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

 

 

 

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

 

 

 

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

 

 

 

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

 

 

 

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

24,0

24,0

16,0

31,0

31,0

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

 

 

 

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

 

 

 

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

8,2

7,1

9,4

10,3

8,6

Przewodność

µS/cm

≤850

775

840

903

865

932

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

8,53

9,03

8,94

10,2

6,55

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Ciąg dalszy tabeli nr 5 - Woda z rzeki Wisły – m. Płockna wysokości ul. Grabówka - powyżej ujęcia wody od dnia 7 września 2019 r.

 

 

jednostka

Wartość dopuszczalna określona w przepisach*

07.09.2019r. godz. 6.30

pH

 

7,5 - 8,4

8,2

Temperatura

oC

<24,0

17,2

ChZTCr

mg/l

≤30,0

 

Azot ogólny

mg/l

≤4,0

 

Azot amonowy

mg/l

≤0,843

 

Fosfor ogólny

mg/l

≤0,30

 

Chlorki

mg/l

≤75,6

 

Siarczany

mg/l

≤71,5

 

Fenole lotne - indeks fenolowy

mg/l

≤0,010

 

Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy

mg/l

≤0,200

 

Cyjanki wolne

mg/l

≤0,050

 

Cyjanki związane

mg/l

≤0,050

 

Zawiesina ogólna

mg/l

≤30,8

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/l

-

 

Detergenty niejonowe

mg/l

-

 

Tlen rozpuszczony

mg/l

≥7,4

12,4

Przewodność

µS/cm

≤850

994

Ogólny węgiel organiczny (TOC)

mg/l

≤13,6

 

 

* ze względu na brak aktualnie obowiązującego rozporządzenia posiłkowo odniesiono się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz śródlądowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187) – jako wartość graniczną podano wartość dla II klasy (stan ekologiczny dobry) jakości wód

Kolorem niebieskim wyróżniono oznaczenia otrzymane w dniu 7 września 2019 r.

Kolejne oznaczenia będą uzupełniane w miarę pozyskiwania wyników badań z CLB.

W dniu 7 września 2019 r., zgodnie z ustaleniami z Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, odbył się wspólny pobór próbek wody z rzeki Wisły przez CLB oraz MPWiK w m.st. Warszawie S.A. w wyznaczonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska punktach monitoringu badawczego na terenie m.st. Warszawy.

Opcje strony

do góry