Komunikaty

10.01.2019

Wykrycia nielegalnego składowiska niebezpiecznych odpadów przemysłowych w powiecie przysuskim

W miejscowości Borkowice na terenie powiatu przysuskiego przeprowadzona została wspólna akcja Inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu z Funkcjonariuszami Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu.

Policjanci oraz Inspektorzy weszli na teren nieruchomości, na której zlokalizowane są cztery  budynki magazynowe. W wyniku oględzin stwierdzono, że w 2 budynkach o łącznej powierzchni o ok. 1300 m2 zgromadzone są znaczne ilości odpadów w pojemnikach o poj. 1 m3 tzw. „mauzerach”, w beczkach metalowych o poj. 200 l oraz na paletach w ofoliowanych pojemnikach.

Znalezione pojemniki z odpadami nie posiadały żadnych oznaczeń pozwalających na identyfikację ich pochodzenia, jak również dających pewność, co do znajdujących się wewnątrz substancji.

Wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium WIOŚ wskazują, że w ujawnionych pojemnikach magazynowane są substancje zawierające m. in. 1,1,2-trichloroetan (określany jako substancja silnie toksyczna), jak również aceton, eter dietylowy, czy octan etylu. Uzyskane wyniki pozwalają domniemywać, że ujawnione odpady stanowią pozostałości z produkcji farb i lakierów.

W związku z powyższymi ustaleniami WIOŚ złożył do Prokuratury Rejonowej w Przysusze  wniosek o podjęcie czynności wyjaśniających i postępowania przygotowawczego w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 Kodeksu karnego, tj. w związku z ujawnieniem składowania odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

W wyniku działań organów ścigania wspieranych przez WIOŚ zatrzymano cztery osoby podejrzane o udział w ujawnionym procederze.

Dodatkowo mając na uwadze, że większość nielegalnie magazynowanych odpadów została zaklasyfikowana jako odpady niebezpieczne cechujące się właściwościami łatwopalnymi, o ustaleniach kontroli Inspekcja poinformowała Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze oraz Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Radomiu, której funkcjonariusze sprawdzili miejsce magazynowania odpadów pod kątem zagrożenia wybuchowego, jak również zawartości substancji chemicznych w powietrzu i w kanalizacji sanitarnej (między innymi chlor i amoniak). Badania nie wykazały zagrożeń.

Ponadto z inicjatywy WIOŚ w Radomiu, Starosta Przysuski zwołał posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczyli:

  1. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji Wydziału dw. Przestępstw Gospodarczych,
  2. Wójt Gminy Borkowice,
  3. Inspektorzy WIOŚ Delegatura w Radomiu,
  4. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Przysusze,
  5. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze,
  6. Przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu,
  7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Przysusze,
  8. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Starostwa Powiatowego w Przysusze.

Głównym tematem spotkania był sposób zabezpieczenia ujawnionych odpadów, ich oddziaływania na sąsiadujące nieruchomości (w tym na bezpośrednio sąsiadującą z miejscem nielegalnego magazynowania odpadów szkołę) oraz omówienie procedury nakazania ich usunięcia przez organy samorządowe. Inspektorzy WIOŚ wskazali na wyłączne kompetencje Wójta Gminy Borkowice do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów oraz podając przykłady podobnych ujawnionych przestępstw wskazali na możliwości ewentualnego dalszego sfinansowania zutylizowania nielegalnie nagromadzonych odpadów. WIOŚ poinformował również, że w trakcie prowadzonych działań Inspektorzy zobowiązali właściciela nieruchomości do zabezpieczenia obiektów i wjazdu na teren posesji – co zostało w trakcie działań Inspekcji wykonane.

9 stycznia 2019 r. odbyło sią spotkanie Funkcjonariuszy Policji i PSP z Inspektorami WIOŚ, na którym omówiono dotychczasowe postępy w sprawie oraz dalsze planowane działań w celu pełnej identyfikacji sprawców ujawnionego procederu.

Data publikacji : 10.01.2019

Data modyfikacji : 14.01.2019 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 723
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski