Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
22.11.2017

KOMUNIKAT MWIOŚ z dnia 22.11.2017 r. Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku”

„Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 roku” to kolejne opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem: www.wios.warszawa.pl w zakładce PUBLIKACJE.

Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki badań i pomiarów wykonanych w 2016 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w zakresie następujących komponentów: jakości powietrza, hałasu, pól elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono także informacje o gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz o oddziaływaniu różnych źródeł emisji na poszczególne elementy środowiska. Wiarygodna diagnoza stanu środowiska oraz świadomość przyczyn i skutków zmian w nim zachodzących, pozwoli zapobiegać degradacji środowiska oraz podejmować racjonalne działania w celu poprawy lub utrzymania standardów jego jakości. Niniejsza publikacja nie obejmuje informacji i danych dotyczących jakości wód. Zgodnie z zapisami PMŚ, za weryfikację i scalenie wyników ocen dla obszarów dorzeczy odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który w terminie do 30 listopada 2017 opublikuje krajową ocenę za 2016 rok. Na tej podstawie informacje o stanie jakości wód w województwie mazowieckim zostaną wyodrębnione do osobnego opracowania.

Należy podkreślić, że badania stanu środowiska prowadzone w ramach państwowego monitoringu środowiska mogły być realizowane w wymaganym zakresie dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Raport „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r.” kierujemy do wszystkich, których interesuje stan środowiska, mając nadzieję, że spełni on rolę edukacyjną i wzbogaci wiedzę o tym zagadnieniu i problemach z nim związanych.

Opcje strony

do góry