FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Komunikaty

Strona znajduje się w archiwum.

15.03.2017

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie obowiązków prowadzących instalacje w zakresie sprawozdawczości uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów (PRTR)

W dniu 31 marca 2017r. upływa termin określony w art. 236b ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), przekazania przez prowadzących instalacje, obejmujące co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 166/2006 (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.U.UE.L.2006.33.1 zm. Dz.U.UE.L.2009.188.140), wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu nr 166/2006, za rok 2016.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia operator każdego zakładu prowadzącego jeden lub więcej spośród rodzajów działalności określonych w załączniku I z przekroczeniem obowiązujących progów wydajności w nim określonych, zgłasza co roku właściwemu organowi dane ilościowe wraz z podaniem, czy dane te są oparte o pomiar, obliczenia czy oszacowanie, w odniesieniu do:

a)    uwolnień do powietrza, wody i gleby jakiegokolwiek z zanieczyszczeń określonych w załączniku II, dla którego obowiązująca wartość progowa określona w załączniku II jest przekroczona;

b)    transferów poza miejsce powstania, przekraczających rocznie 2 tony dla odpadów niebezpiecznych lub 2 000 ton dla odpadów innych niż niebezpieczne, z wyjątkiem operacji unieszkodliwiania typu „obróbka w glebie” oraz „głębokie wtryskiwanie”, o których mowa w art. 6 rozporządzenia;

c)    transferów poza miejsce powstania któregokolwiek z zanieczyszczeń określonych w załączniku II zawartego w ściekach przeznaczonych do oczyszczenia, dla którego wartość progowa określona w załączniku II kolumna 1b jest przekroczona.

Należy zauważyć, że rodzaje działalności wymienione w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 166/2006 nie pokrywają się z wykazem rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zamieszczonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014r. poz. 1169).

O obowiązku złożenia przez prowadzących instalacje sprawozdania w zakresie PRTR decyduje spełnianie przez nich warunków określonych w rozporządzeniu (WE) nr 166/2006.  

Wejście w życie z dniem 5 września 2014r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości nie rozszerzyło liczby podmiotów zobowiązanych do sprawozdawczości w ramach PRTR ani zakresu tej sprawozdawczości.

Zgodnie z art. 236d ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska w przypadku niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 236b ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, w przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na prowadzącego instalację, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 5 000 zł.

 

 

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 15.03.2017

Data modyfikacji : 15.03.2017 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 591
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski