Aktualności

11.10.2021

Udział inspektorów WIOŚ w ćwiczeniach na terenie ZDR w Płocku

Inspektorzy WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku wzięli udział w ćwiczeniach na terenie zakładu zajmującego się produkcją surfaktantów, zaliczonego do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, a ich głównym celem przećwiczenie realizacji wewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego.

Scenariusz zakładał rozszczelnienie połączenia kołnierzowego na rurociągu dostarczającym do zakładu tlenek etylenu, co spowodowało przemieszczenie chmury substancji w kierunku zachodniej granicy terenu zakładu, a także poszkodowanie jednego z pracowników przebywającego w strefie bezpośredniego zagrożenia.

Inspektorzy WIOŚ uczestniczyli w pracach Sztabu strategicznego. Do ich zadań należało m.in. poinformowanie GIOŚ o prowadzonych ćwiczeniach i zgłoszenie do Centralnego Laboratorium Badawczego zapytania o możliwość monitoringu obecności tlenku etylenu poza zakładem przy użyciu uterenowionego pojazdu Rapid.

W toku działań inspektorzy ustalili, że w wyniku  niskiej temperatury nie doszło do rozprężenia tlenku etylenu, a tym samym do rozprzestrzenienia się chmury z oparami poza zakład. Zanieczyszczenie natomiast mogło przedostać się do wód gruntowych ze względu na to, że straż pożarna w celu rozproszenia wycieku użyła kurtyn wodnych na terenie nieutwardzonym.

Dalsze działania WIOŚ przy tego rodzaju zdarzeniu polegałyby na monitorowaniu jakości gleby z terenu, na który spłynęły wody z kurtyn oraz ewentualnym zgłoszeniu do RDOŚ szkody w środowisku.

Opcje strony

do góry