Aktualności

10.05.2021

Wyrok sądu dla przedsiębiorcy w związku ze składowaniem odpadów wbrew przepisom ustawy

Dnia 8 marca 2021 r. zapadł wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach, który uznał, że działanie oskarżonego przedsiębiorcy spowodowało następstwa w postaci istotnego obniżenia jakości wody, co wyczerpało dyspozycję art. 183 § 1 w zbiegu z art. 185 § 1 Kodeksu Karnego, ponadto:

  • wymierzył oskarżonemu karę 2 lat pozbawienia wolności;
  • orzekł nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100 000 złotych;
  • zakazał prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami i magazynowania ich na okres 6 lat.

Wyrok jest prawomocny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim na przestrzeni lat 2013-2017 przeprowadził kilkanaście kontroli na terenie rekultywowanego wówczas wyrobiska poeksploatacyjnego zlokalizowanego w m. Olszewice, gm. Kałuszyn. Podczas tych kontroli wielokrotnie stwierdzano różnego rodzaju naruszenia przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, w tym wypełnianie wyrobiska odpadami komunalnymi.

Ostatnia kontrola przeprowadzona w okresie od czerwca do września 2017 r. wykazała deponowanie w przedmiotowym wyrobisku niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych oraz innych odpadów (w tym zmieszanych substancji i przedmiotów) z mechanicznej obróbki odpadów. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami MWIOŚ decyzją z dnia 30.11.2017 r. wstrzymał odzysk odpadów polegający na wypełnianiu przedmiotowego wyrobiska oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

W tym samym okresie KPP w Mińsku Mazowieckim prowadziła śledztwo w sprawie składowania odpadów w m. Olszewice, gm. Kałuszyn, wbrew przepisom ustawy w takich warunkach i w taki sposób, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, tj. o czyn z art. 183 §1 Kodeksu Karnego. Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, nadzorującej śledztwo, WIOŚ w Warszawie dnia 30.01.2018 r. zlecił CLB pobór prób odpadów z terenu wyrobiska oraz przeprowadzenie badań.

W toku śledztwa powołano biegłego w zakresie geologii i ochrony środowiska oraz ustalono, że procesy wywołane składowaniem w okresie od stycznia 2014 r. do 30 stycznia 2018 r. przez oskarżonego odpadów komunalnych w wyrobisku w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn, spowodowały istotne obniżenie jakości wód podziemnych.

Opcje strony

do góry