Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1836,Wyrok-sadu-dla-przedsiebiorcy-nielegalnie-postepujacego-z-odpadami.html
2021-07-29, 20:01
06.05.2021

Wyrok sądu dla przedsiębiorcy nielegalnie postępującego z odpadami

W powiecie sokołowskim, dzięki działaniom inspektorów WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim, doprowadzono do wykrycia procederu polegającego na nielegalnym magazynowaniu odpadów w wyrobiskach.

Inspektorzy ustalili, że w wyrobisku w miejscowości Kostki Pieńki (gm. Sabnie) znajdowały się zmieszane odpady komunalne o różnej frakcji oraz odpady biodegradowalne.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych zostały  pobrane próbki gleby z wyrobiska oraz próbki odpadów do badań laboratoryjnych. Dokonano również pomiaru i ustalenia masy zdeponowanych odpadów z zastosowaniem innowacyjnej metody tzw. „odwróconej bryły” (więcej informacji na ten temat: https://www.wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1715,Innowacyjne-podejscie-Inspektorow-WIOS-w-Warszawie-w-zakresie-mozliwosci-szacowa.html?search=884251492).

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wszczął postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydał decyzję wymierzającą posiadaczowi odpadów karę pieniężną  w wysokości 876 000 zł  za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów poza instalacją bez wymaganego zezwolenia, na terenie o powierzchni 2920 m3.

Skierowano również zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca  1 997 r. Kodeksu Karnego, w wyniku którego:

  • w dniu 27 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim II Wydział Karny, ukarał przedsiębiorcę grzywną w wysokości 1000 zł za popełnienie wykroczenia z art. 171 ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, tj. prowadzenie gospodarki odpadami w sposób niezapewniający ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska i powodujący zagrożenie dla wód, gleby, roślin i zwierząt;

 

  • w dniu 29 marca 2021 r. zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim II Wydział Karny, uznający przedsiębiorcę za winnego zarzucanych mu czynów, tj. przetwarzania odpadów, w tym zmieszanych odpadów komunalnych i biodegradowalnych poza instalacjami bez wymaganego zezwolenia, bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym po złożu kruszywa naturalnego, powodującego tym samym zagrożenie dla zdrowia życia ludzi i zwierząt oraz dla  środowiska (wód, gleby, roślin). Sąd wymierzył przedsiębiorcy karę grzywny w wysokości 5 000  zł. Orzekł również wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 20 000 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opcje strony