Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

26.06.2020

Innowacyjne podejście Inspektorów WIOŚ w Warszawie, w zakresie możliwości szacowania ilości odpadów, podstawą naliczenia surowych kar za nielegalne postępowanie z odpadami

Nielegalne postępowanie z odpadami oprócz sankcji karnych wynikających m. in. z art. 183 Kodeksu karnego (pozbawienie wolności od 3 miesięcy do lat 5) pociąga za sobą również odpowiedzialność administracyjną w postaci kar finansowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach obecnie wysokość administracyjnych kar pieniężnych została określona w wysokości granicznej do 1 mln zł.

Korzystając z nowych uprawnień w czerwcu 2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał administracyjną karę pieniężną w wysokości:

  • 1 mln zł, dla podmiotu magazynującego odpady o łącznej objętości 34 750, 3 m3 niezgodnie z posiadanym pozwoleniem udzielonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego,
  • 500 tys. zł, dla podmiotu przetwarzającego odpady bez wymaganego pozwolenia Marszałka Województwa Mazowieckiego

oraz

  • 876 tys. zł, za prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o różnych frakcjach w tym zmieszanych odpadów komunalnych i biodegradowalnych poza instalacją bez wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Wyliczając przedmiotową karę, w wysokości 876 tys. zł, Inspektorzy WIOŚ w Warszawie zastosowali innowacyjne podejście w zakresie możliwości oszacowania ilości odpadów, które zostały nielegalnie zdeponowane w wyrobisku poeksploatacyjnym złóż kruszywa naturalnego - Inspektorzy posłużyli się metodą „odwróconej bryły”. W trakcie prowadzonych oględzin został wytyczony obszar, na którym dokonano punktowych odkrywek mających na celu weryfikację czy w danym miejscu znajdują się odpady oraz do jakiej głębokości zostały one zdeponowane. Każdy z dokonanych wykopów został szczegółowo udokumentowany na podstawie współrzędnych GPS. Dodatkowo,w każdym z miejsc gdzie dokonano ujawnienia odpadów, Inspektorzy wykonywali ich ocenę morfologiczną, tak aby jednoznacznie określić skład oraz wskazać kod pod jakim powinny zostać one zakwalifikowane. Tak zebrany materiał dowodowy pozwolił jednoznacznie ustalić wymiary niezbędne do szacunkowego ustalenia objętości odpadów, która według ustaleń WIOŚ w Warszawie wynosiła 2920 m3.

Zastosowane nowatorskie podejście WIOŚ w Warszawie w sposób istotny usprawni i przyśpieszy działania w celu doprowadzenia do ukarania osób, które w sposób nielegalny deponując lub przetwarzając odpady zagrażają środowisku oraz życiu i zdrowiu ludzi.

Opcje strony

do góry