Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

17.05.2019

Ujawnienie nielegalnego demontażu pojazdów.

W dniu 16 maja 2019 r. inspektorzy WIOŚ w Warszawie ujawnili na terenie powiatu warszawskiego zachodniego proceder nielegalnego wymontowywania z wraków pojazdów różnego rodzaju części z przeznaczeniem do ponownego użycia. W czynnościach kontrolnych uczestniczył także pracownik nowo powstałej w WIOŚ w Warszawie grupy interwencyjno-wyjazdowej, która specjalizuje się w różnych obszarach tzw. „szarej strefy”, priorytetowo traktując przeciwdziałanie patologiom w gospodarowaniu odpadami.

Ujawniony proceder prowadzony był przez osobę fizyczną, która nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej. Na nieutwardzonym terenie osoba ta zgromadziła kilkadziesiąt wraków pojazdów, z których wymontowywała części nadające się do ponownego użycia.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że:

1) zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 poz. 578, z późn. zm.) demontaż pojazdów wycofanych z  eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu,

2) zgodnie z art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z   eksploatacji (Dz. U. z 2018 poz. 578, z późn. zm.) kto poza stacją demontażu dokonuje:

- usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,

- wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,

- wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu

podlega karze pieniężnej od 15 000 do 500 000 zł.

Powyższą karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

3) zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.) kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Data publikacji : 17.05.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1094
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski