Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter: Rejestracja w systemie

Jeśli chcesz edytować/usunąć swoje dane, zaloguj się.


Przypomnij hasło

Dane podstawowe

 

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie:

Kierownik Laboratorium - Mirosława Zbroś tel. 606 21 60 15 mail: m.zbros@wios.warszawa.pl

Pracownia w Ciechanowie – z-ca Kierownika Laboratorium - Wiesława Klicka:
    tel. 606 657 607mail: w.klicka@wios.warszawa.pl;
Pracownia w Radomiu – p.o. z-ca Kierownika Laboratorium - Renata Grela:
    tel. 600 106 628 mail: r.grela@wios.warszawa.pl
Pracownia w Warszawie – z-ca Kierownika Laboratorium - Halina Ryszkowska:
    tel. 600 326 664 mail: h.ryszkowska@wios.warszawa.pl

Nadrzędnym celem Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie  jest spełnienie oczekiwań  klientów przy zachowaniu wiarygodności wyników badań i pomiarów, zdobywanie i utrzymywanie ich zaufania oraz gwarantowanie rzetelnych i profesjonalnych usług badawczych, spełniających równocześnie wymagania ustawowe i odpowiednich aktów prawnych.

Powyższe cele laboratorium realizuje :
zatrudniając kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje
doskonaląc swój system zarządzania
podnosząc poziom jakości i wiarygodności wykonywanych badań
wprowadzając nowoczesne metody badawcze,
organizując i uczestnicząc w badaniach międzylaboratoryjnych

Od 2000 roku Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania  zgodny z wymaganiami normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 322.

Pracownie poza swoim podstawowym zakresem badań i pomiarów specjalizują się w określonych metodach badawczych. Ze względu na rozległy obszar województwa mazowieckiego podstawowe badania, w tym także oznaczenia metodami spektrofotometrii absorpcji atomowej i chromatografii gazowej różnych komponentów środowiska , wykonywane są w każdej Pracowni i obejmują obszar objęty nadzorem delegatur.

Laboratorium  prowadzi badania i pomiary w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, zarządzenia GIOŚ, noty aplikacyjne producentów aparatury bądź własne sprawdzone  i udokumentowane metodyki. Systematyczne uczestniczenie w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości i  uzyskiwanie  bardzo dobrych wyników jest potwierdzeniem kompetencji, kwalifikacji  i doświadczenia personelu.

Wszystkie badania i pomiary prowadzone są przy użyciu nowoczesnej aparatury i sprzętu pomiarowego. Potencjał aparaturowy obejmuje miedzy innymi:

● mobilne laboratoria emisyjne do wykonywania terenowych pomiarów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz kontroli ich emisji do atmosfery,
● sieć automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyposażona w automatyczne i manualne pyłomierze, analizatory tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i BTX oraz stacje meteo,
● mobilne stacje pomiarów monitoringowych hałasu,
● laboratorium mobilne do badań i pomiarów terenowych podczas poważnych awarii,
● przenośne urządzenia do pobierania próbek wody i ścieków,
● spektrometry absorpcji atomowej z kuwetą grafitową i przystawką do generacji wodorków ,
● spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzaną indukcyjnie,
● chromatografy gazowe,
● chromatograf gazowy z detektorem masowym,
● chromatografy cieczowe,
● chromatografy jonowe,
● spektrofotometry UV–VIS,
● automatyczne analizatory węgla organicznego,
● analizatory rtęci,
● mierniki poziomu dźwięku,
● uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego,
● system do pomiaru pola elektromagnetycznego,
● tlenomierze, pehametry, konduktometry, wagi analityczne, biurety cyfrowe, mikroskopy, zestawy do oznaczania: azotu, BZT5, itp.,
● zestawy GPS i dalmierze laserowe,
● ramanowski analizator chemiczny

 Zakres badań wykonywanych w laboratorium zawarty jest w zakładce Zakres badań i pomiarów

Bookmark and Share
Data publikacji 25.09.2008

Data modyfikacji 08.03.2017Rejestr zmianStarsze wersje dokumentu
Liczba wizyt: 13409
Autor: Mirosława Zbroś
Opublikowane przez Mirosława Zbroś
Laboratorium